• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

11.09.2008

PRAVILA STUDIRANJA, PREDMETI I DODATNI USLOVI

PRAVILA STUDIRANJA, PREDMETI I DODATNI USLOVI
ZA POHADJANJE PREDAVANJA


I – PRVA GODINA STUDIJA

1. Student je dužan da položi ispit iz Anatomije, da bi mogao da prijavi slušanje predmeta sa II godine: Medicinska fiziologija.
2. Osnovi klini?ke prakse, Prva pomoć, Medicina i društvo, Engleski jezik I nivo i izborni predmeti, polažu se kao kolokvijum, i biće ocijenjeni opisno (položio-nije položio)

II – DRUGA GODINA STUDIJA

1. Student je dužan da položi Medicinsku biohemiju i hemiju, da bi mogao da prijavi slušanje predmeta Farmakologija sa toksikologijom (III godina).
2. Osnovi klini?ke prakse, Engleski jezik II i izborni predmeti polažu se kao kolokvijumi i biće ocijenjeni opisno (položio-nije položio).

III – TREĆA GODINA

1. Student ne može da polaže ispite iz III (treće) godine dok ne položi sve ispite iz I (prve) godine.
2. Student je dužan, da položi ispite iz: Patološke anatomije, Patološke fiziologije i Klini?ke propedevtike prije polaganja ispita iz IV godine – Interna medicina.
3. Student je dužan da prije polaganja ispita iz Patološke fiziologije, položi ispit iz Medicinske fiziologije (II godina).

IV – ČETVRTA GODINA

1. Student ne može da polaže ispite iz IV (?etvrte) godine dok ne položi sve ispite iz II (druge) godine.

V – PETA GODINA

1. Student ne može da polaže ispite iz V (pete) godine, dok ne položi sve ispite iz III (treće) godine.

VI – ŠESTA GODINA STUDIJA

1. Za VI godinu studija važe pravila starog režima studiranja.

NAPOMENA: Student koji nije položio bilo koji ispit utvrdjen nastavnim planom za godinu studija koju pohadja, mora ponovo da sluša taj kurs (sve oblike nastave prema rasporedu).


MEDICINSKI FAKULTET
D E K A N,

Prof. dr Bogdan Ašanin