• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

12.11.2008

Odluka za studente doktorskih studija

Na osnovu ?lana 42 Statuta Univerziteta Crne Gore i Odluke Vijeća Medicinskog fakulteta u Podgorici, broj: Ad5-1-386 od 12.03.2008. godine, donosimO D L U K U

I

Dopunjava se Odluka, broj: 265 od 21.02.2008. godine u ta?ci I, koja glasi:

»Studenti upisani studijske 2006/2007. godine, studenti uklju?eni u studijski program doktorskih studija i studenti upisani na doktorske studije, uplaćuju na ime polaznih istraživanja iznos od 850,00 eura.«

II

Ta?ke II i III ostaju na snazi.MEDICINSKI FAKULTET
D E K A N,

Prof. dr Bogdan Ašanin