• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

26.01.2009

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE DOKTORSKIH STUDIJA

O B A V J E Š T E NJ E ZA STUDENTE DOKTORSKIH STUDIJA UPISANE 2008/09U skladu sa ?lanom 25 Pravila doktorskih studija, mentor se određuje prilikom upisa u drugi semester ovih studija.

Mentor se određuje iz reda nastavnika uže nau?ne oblasti doktorske disertacije i mora imati objavljene radove u nau?nim i stru?nim ?asopisima iz oblast doktorske disertacije.

Mentor pomaže studentu pri izboru metode nau?no istraživa?kog rada,literature, pripreme strukture rada, kao i da pruža drugu stru?nu pomoć.

Studenti doktorskih studija upisani 2008/09 godine treba da dostave do 31.01.2009 godine popunjene ankete sa traženom dokumentacijom (Prijedlog za mentora).
Obrazac ankete se nalazi na sajtu Medicinskog fakulteta www.medf.cg.yu.