• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

03.04.2009

ODLUKA


Na osnovu ?lana 42 Statuta Medicinskog fakulteta, a po osnovu povećanih troškova i dodatnog angažovanja zaposlenih, donosim


O D L U K U


1. Studenti Medicinskog fakulteta (Medicina, Stomatologija i Visoka medicinska škola u Beranama) su dužni da uz Zahtjev za izdavanje duplikata dokumenta iz Studentske službe, uplate na žiro ra?un Medicinskog fakulteta 10,00 eura po dokumentu.
2. Apsolventi u redovnom apsolventskom roku, su dužni da na ime polaganja ispita van redovnih ispitnih rokova (januar, jun i septembar) uz prijavu ispita, uplate 15,00 eura.
3. Apsolventi koji su stekli status apsolventa, po starom režimu, a nijesu u redovnom apsolventskom stažu, dužni su da uz prijavu ispita, uplate 15,00 eura.
4. Uplate iz ta?ke 1-3 izvršiti na žiro ra?un Medicinskog fakulteta, broj: 510-2353-62 (CKB), sa naznakom imena i prezimena studenta i svrhe uplate.
5. Ta?ka 1 stupa na snagu danom donošenja ove Odluke, a ta?ke 2 i 3 po?ev od studijske 2009/2010. godine.MEDICINSKI FAKULTET
D E K A N,

Prof. dr Bogdan Ašanin