• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

26.06.2009

POSLOVNIK O RADU

POSLOVNIK O RADU
KOMISIJE ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA
NA MEDICINSKOM FAKULTETU U PODGORICI U STUDIJSKOJ 2009/10. GODINI

OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim Poslovnikom se uređuje na?in rada Komisije za upis u prvu godinu studijskog programa medicine , stomatologije i Visoke medicinske škole Berane, i polaganje diferencijalnog ispita.
Član 2.

Za studijski program medicine i stomatologije, prijavu kandidat dobija od zaduženih lica na Fakultetu.
Za studijski program Visoke medicinske škole u Beranama , prijavu kandidat može dobiti od zaduženih lica na Fakultetu odnosno Visokoj medicinskoj školi u Beranama.
Nakon popunjavanja prijave, podaci se unose u djelovodni protokol, uz prisustvo kandidata.
Djelovodni protokol sadrži:upisni broj, prezime, ime jednog roditelja i ime, školu, uspjeh na maturskom ispitu, uspjeh u I, II, III, i IV razredu , uspjeh iz predmeta Hemije i Biologije, diplomu "Lu?a" ili njoj ekvivalentnu diplomu i ukupan broj bodova.

Član 3.

Član Komisije za upis , prima dokumenta i slaže ih po sledećem redosledu:. prijava , diploma o završenoj maturi, svedo?anstvo I, II, III, i IV razreda srednje škole,diploma "Lu?a" ili njoj ekvivalentna diploma i izvod iz mati?ne knjige rođenih.
Kandidatu se nakon popunjavanja i predaje prijavnog lista , daje dokaz o predaji prijavnog lista sa dokumentacijom.
Spisak prijavljenih kandidata po studijskim programima i spisak kandidata za polaganje diferencijalnog ispita , objaviće se nakon isteka roka za podnošenje prijave na Konkurs .

DIFERENCIJALNI ISPIT

Član 4.

Kandidati koji nemaju odgovarajuću srednju školu za upis na studijske programe medicine i stomatologije i Visoke medicinske škole u Beranama, shodno ?lanu 6. Pravilnika o uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu studija, polažu diferencijalni ispit iz Biologije , Hemije i Latinskog jezika, po programu Gimnazije društveno-jezi?kog smera.

Član 5.
Diferncijalni ispit traje 3 (tri) sata.
Diferencijalni ispit se sastoji iz 15 pitanja iz biologije ,15 pitanja iz hemije i 15 pitanja iz latinskog jezika.
Za svaki predmet, ta?an odgovor na testu, boduje se sa jednim bodom.
Kandidat je položio diferencijalni ispit ako je ostvario više od polovine ukupnog broja bodova po svakom predmetu.

Kandidat koji je dao:
8 ta?nih odgovora dobija-dovoljan (2)
9 i 10 ta?nih odgovora dobija-dobar(3)
11,12, i 13 ta?nih odgovora dobija-vrlodobar (4)
14 i 15 ta?nih odgovora dobija-odli?an (5)

Nakon završetka diferencijalnog ispita, testovi se predaju Komisiji.
Nakon bodovanja testova , istog dana daje se saopštenje kandidatima da li su položili ili ne diferencijalni ispit.
Kandidatu koji je položio diferencijalni ispit boduje se: hemija i biologija, u skladu sa ?lanom 9 ta?ka d)Pravilnika o uslovima kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu studija.
Kandidati koji su položili diferencijalni ispit biće bodovani i rangirani sa svim ostalim kandidatima.

Član 6.

Bodovanje kandidata obavlja se u Dekanatu Medicinskog fakulteta u prisustvu svih ?lanova Komisije i stru?nog konsultanta.

RANG LISTA

Član 7.

Poslije završenog bodovanja pravi se rang lista kandidata na svim studijskim programima.. Rang lista predstavlja zbir osvojenih bodova po svim osnovama utvrđenim Pravilnikom o uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu studija(?lan 7-10) i ovim Poslovnikom.
Rang lista sadrži :redni broj, upisni broj, prezime i ime kandidata, uspjeh na maturi, uspjeh u I, II, III, i IV razredu , uspjeh iz Hemije i Biologije, Lu?u i ukupan broj bodova.

PRIGOVOR NA RAD KOMISIJE

Član 8.
Kandidat koji smatra da postupak rangiranja nije pravilno sproveden, ima pravo prigovora Centralnoj komisiji za upis, u roku od 24 ?asa od objavljivanja rezultata na oglasnoj tabli Fakulteta.

Član 9.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom usvajanja od strane Komisije za upis. Poslovnik će se objaviti na oglasnoj tabli Medicinskog fakulteta, Visoke medicinske škole u Beranama i na sajtu Medicinskog fakulteta.: www.medf.cg.yu .


Podgorica, 23.06.2009.godine PREDSJEDNIK KOMISIJE ZA UPIS

Prof. Dr Milica Martinović