Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Medicinski fakultet
Univerzitet Crne Gore

Kruševac bb
Podgorica

Tel. +382 20 246 651
Faxl. +382 20 243 842

Email: infomedf@ac.me

 


Medicinski fakultet u Podgorici
je naučno-nastavna jedinica u sastavu Univerziteta Crne Gore.

Medicinski fakultet organizuje osnovne studije za sticanje stručnog naziva doktor medicine u trajanju od šest godina odnosno 12 semestara.

Nastavni plan je koncipiran tako da osnovne studije obuhvate predkliničke i kliničke sadržaje, što studentima omogućava sistematsko sticanje potrebnih fundamentalnih teorijskih znanja, na jednoj i kvalitetnu praktičnu obuku, na drugoj strani. Medicinski fakultet organizuje i izvodi postdiplomske studije.

Medicinski fakultet organizuje osnovne studije za sticanje stručnog naziva doktora stomatologija u trajanju od 5 godina, odnosno 10 semestara.

Nastavni plan je koncipiran prema uzoru na nastavne planove fakulteta stomatologije u Beogradu i okruženju, koji imaju dugu tradiciju i prihvatili su principe Bolonjske deklaracije. Na taj način studenti koji završe studijski program stomatologije, stiču diplomu koja je prepoznatljiva ne samo u Crnoj Gori nego i u okruženju.

Studije stomatologije omogućavaju studentu da stekne znanja i vještine za: Prevenciju i dijagnostiku i liječenje oboljenja, povreda i anomalija oforacijalnog sistema.

U sastavu Medicinskog fakulteta, kao trogodišnji studijski program,
je Visoka medicinska škola u Beranama.

Za realizaciju nastave Fakultet prostorno raspolaže sa dvije nove , savremeno opremljene zgrade, amfiteatrima, slušaonama, laboratorijama, kompjuterskim salama, prostorijama za predkliničke predmete.

Nastava iz kliničkih predmeta se odvija u nastavno naučnim bazama Fakulteta (klinike, instituti, domovi zdravlja).

Studentima su na raspolaganju studentski klub, biblioteka, čitaonica, kompjuterska sala i drugi sadržaji.

 

Adresa: Kruševac bb
81000 Podgorica
Telefon: 020/246-651
Faks: 020/243-842
e-mail: infomedf@ac.me
URL: www.medf.ucg.ac.me
Dekan:  
Acc. Prof. dr Goran Nikolić
nikolicg@ac.me
020/246-948
Prodekani:  
Doc. dr
Olivera Miljanović

oliveram@ac.me
Prof. dr
Bogdan Pajović

bogdanp@ac.me
Prof. dr
Miroslav Radunović

miroslavr@ac.me
 
Sekretar: Sonja Vukićević
Telefon: 020/246-625
E-mail: sekretarmedf@ac.me
 
Studentska služba:
Referenti: Milica Damjanović i Žana Radulović
Telefon: 020/245-157
E-mail: stsluzbamedf@ac.me
Biblioteka:
Šef biblioteke: Milka Goranović
Telefon: 020/247-621
E-mail: bibliotekamedf@ac.me