Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Medicinski fakultet
Univerzitet Crne Gore

Kruševac bb
Podgorica

Tel. +382 20 246 651
Faxl. +382 20 243 842

Email: infomedf@ac.me

Upis
 

Upis studenata u prvu godinu studija izvršava se na osnovu javnog konkursa Univerziteta Crne Gore, koji se objavljuje u dnevnom listu koji izlazi u Crnoj Gori i na web-u Univerziteta.

Termin prvog upisnog roka (prijem dokumenata, diferencijalni ispit i upis) je druga polovina mjeseca juna tekuće godine.

Kandidat za upis je dužan ponijeti prijavu i priložiti sljedeća dokumenta:

Originalna dokumenta o završenim razredima srednjeg obrazovanja (svjedočanstva od I do IV razreda)

  • Original diplomu o položenom maturskom, odnosno završnom ispitu
  • Izvod iz matične knjige rođenih (ne smije biti stariji od 6 mjeseci)
  • I diploma luča ili ekvivalentna diplomu

Prijavu na konkurs kandidat će dobiti prilikom prijavljivanja, od zaduženih osoba na fakultetu za prijem dokumentacije.

Konkurs se raspisuje za svaki upisni rok.

Prilikom popunjavanja prijave, potreban je broj lične karte i matični broj, stoga je potrebno da kandidat sa sobom ponese ličnu kartu.

Duplikati dokumenata se mogu ponjeti samo uz isječak ili potvrdu iz službenog lista da su dokumenta oglašena nevažećim.

Potrebno za upis

Za upis u tekuću studijsku godinu potrebna su sljedeća dokumenta:

  1. Index
  2. Tri fotografije
  3. Dva prijavna lista
  4. Ljekarsko uvjerenje

» Informacija o polaganju testa

» Informacija o polaganju dopunskog ispita

» Pravilnik o uslovima, kriterijumima i postupku upisa na osnovne studije Univerziteta Crne Gore